( 0 Votes ) 

የሚወርዱ

የተከለሰው የፌደራል ሥነምግባር እና ፀረሙስና ኮሚሽን የምስረታ አዋጅ

የምስረታ አዋጅ (.doc)

የምስረታ አዋጅ (.pdf)

 

የተከለሰው ስለፀረሙስና የልዩ አሰራር እና የሚቀርቡ ማስረጃዎች ህግጋት አዋጅ

የአሰራር አዋጅ (.doc)

የአሰራር አዋጅ (.pdf)

 

የፌደራል ሥነምግባር እና ፀረሙስና ኮሚሽን መስሪያ ቤት ገፅታ

የመስሪያ ቤት ገፅታ (.doc)

የመስሪያ ቤት ገፅታ (.pdf)

 

የ2002 በጀት ዓመት የኮሚሽኑ ዓመታዊ ሪፖርት

የ2002 ዓመታዊ ሪፖርት (.doc)

የ2002 ዓመታዊ ሪፖርት (.pdf)

 

 

006411
Powered by AFRICOM Technologies PLC