Regional Affaires Coordination Directorate Regional Affaires Coordination Directorate

የዳይረክቶሬቱ ዋና ዋና ተግባራት፡

 • የፌዴራልና የክልል ኮሚሽኖች ሀገራዊ የሥነምግባር ግንባታና የሙስና መከላከል ስትራቴጂያዊና ዓመታዊ ዕቅድ ማዘጋጀት፣ መከታተል፣ ማስገምገም፣
 • አፈፃፀም ሪፖርት ማዘጋጀት ማሳተምና ማሠራጨት፣
 • የክልል ኮሚሽኖችን የመፈጸም አቅም ክፍተቶቻቸውን በመለየት የአቅም ማጎልበቻ ሥራዎችን መሥራት፣
 • የክልል የፀረ ሙስና ጥምረቶችንና የህብረተሰብ ክፍሎችን እንዲደራጁና እንዲሟሉ፣
 • በፀረ ሙስና ትግሉ በንቃትና በትጋት እንዲሳተፉና ሚናቸውን በተገቢው እንዲወጡ ድጋፍ ማድረግ፣
 • የተማሪዎች የሥነምግባር ማጎልበቻ ስትራቴጂን እንዲተገበር ክትትል ማድረግ፣
 • የክልል ተቋማት የሥነምግባር መከታተያ ክፍሎች እንዲደራጅና የመፈጸም አቅማቸው እንዲጎለብት መደገፍና መከታተል፣
 •  የሀገሪቱን የፀረ ሙስና ህጎች በክልሎች መከበራቸውን መከታተል፣ መደገፍ፣
 • ክልሎች የሥነምግባርና ፀረ-ሙስና ትምህርቶችን/መልዕክቶችን ማዘጋጀታቸውን፣ የህትመት ወጤቶችን፣ የኤሌክትሮኒክና ማህበራዊ ሚዲያዎችን ተጠቅመው ተደራሽ እንዲያደርጉ መደገፍ፣መከታተል
 •  የተሻለ አፈፃፀም ያስመዝገቡትን በመለየት እንዲበረታቱ ማድረግ፣
 • አዳዲስ አሠራሮችን መዘርጋት፣ 
 • የፈፃሚዎችን የመፈጸም አቅም ማሳደግ፣ ክትትል ማድረግ 
 • የሀገሪቱ የመልካም ሥነምግባር ግንባታና የሙስና መከላከል ሥራን ውጤታማ እንዲሆን ማስቻል ነው፡፡